מבקרת פנים וממונה על תלונות הציבור

​תפקיד מבקר​ת המועצה:

המבקרת בודקת אם פעולות בעלי התפקידים במועצה נעשים כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירה על כללי מנהל תקין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לצורך כך נפגשת המבקרת עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדק, סוקרת דוחות, מסמכים ומאגרי מידע, ובוחנת בקפידה את סדרי הבקרה והנהלים הרלוונטיים.
בחירת נושאי הביקורת נעשית על פי שיקול דעתה של המבקרת, וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה.
תכנית העבודה הרב שנתית של המבקרת, כוללת למעשה את כל תחומי העשייה במועצה, מתוך מטרה להקיף את מכלול הנושאים באופן מחזורי, שיטתי, יסודי ומערכתי.
עם זאת, תכנית העבודה השנתית מושפעת גם ממידע שוטף המגיע למבקרת מגורמים שונים, כאשר לדעת המבקרת מידע זה מחייב ביצוע ביקורת בנושא מסוים באופן מידי.
  • חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח, 2008
  • חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשסח 2008
  • חוק הרשויות המקומיות) ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008
בשנת 2008 חוקק חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור(התשס"ח-2008 ) להלן: החוק המחייב את מועצת הרשות המקומית למנות ממונה על תלונות ציבור.
על פי החוק ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית.
הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונה שהגיש כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר.

הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
 

קבלת קהל בת​​יאום מראש:

בין השעות 09:00-14:00​
  
  
  
  
  
ריוא חטיבמבקרת פנים וממונה על תלונות הציבור110rewa.mevakert@gmail.com
​​