RSS

​​​המועצה המקומית דיר חנא ​שמחה לאפשר לכל בעל עניין באתר האינטרנט לקבל בצורה תמציתית ומסכמת מידע שהתחדש באתר אינטרנט באמצעות טכנולוגיה RSS  (Really Simple Syndication) . 
טכנולוגייה זו "דוחפת" תכנים חדשים מהאתר אל המחשב. ברגע שידיעה חדשה מתפרסמת באתר, הכותרת תופיע גם בחלון התוכנה או בדפדפן שלכם. כך תוכלו להישאר מעודכנים בכל רגע.

להלן רש​ימת ​התכנים: